Preview

Инфекция и иммунитет

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Лукашев А.Н., Голицына Л.Н., Вакуленко Ю.А., Ахмадишина Л.В., Романенкова Н.И., Сапега Е.Ю., Морозова Н.С., Новикова Н.А., Троценко О.Е., Иванова О.Е. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В НАДЗОРЕ ЗА ЭНТЕРОВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Инфекция и иммунитет. 2018;8(4):452-464. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2018-4-452-464

For citation:


Lukashev A.N., Golitsina L.N., Vakulenko Y.A., Akhmadishina L.V., Romanenkova N.I., Sapega E.Yu., Morozova N.S., Novikova N.A., Trotsenko O.E., Ivanova O.E. CURRENT POSSIBILITIES AND POTENTIAL DEVELOPMENT OF MOLECULAR ENTEROVIRUS SURVEILLANCE. EXPERIENCE OF RUSSIAN FEDERATION. Russian Journal of Infection and Immunity. 2018;8(4):452-464. (In Russ.) https://doi.org/10.15789/2220-7619-2018-4-452-464

Просмотров: 489


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2220-7619 (Print)
ISSN 2313-7398 (Online)