Preview

Инфекция и иммунитет

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Epifanova N.V., Zverev V.V., Sashina T.А., Khokhlova N.М., Kashnikov А.Y., Novikova N.A. CIRCULATION OF THE EPIDEMIC VARIANT OF NOROVIRUS GII.4_SYDNEY2012 IN NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA. Инфекция и иммунитет. 2018;8(4):524. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2018-4-3.13

For citation:


Epifanova N.V., Zverev V.V., Sashina T.A., Khokhlova N.M., Kashnikov A.Yu., Novikova N.A. CIRCULATION OF THE EPIDEMIC VARIANT OF NOROVIRUS GII.4_SYDNEY2012 IN NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA. Russian Journal of Infection and Immunity. 2018;8(4):524. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2018-4-3.13

Просмотров: 224


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2220-7619 (Print)
ISSN 2313-7398 (Online)